Dyrekcja Komisji Europejskiej ds. handlu – DG ds. Handlu – prowadzi otwarty dialog z przedstawicielami różnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Należą do nich:

 • organizacje pozarządowe (obejmujące organizacje zajmujące się ochroną środowiska, grupy działające na rzecz praw człowieka, dobrostanu zwierząt i wyznaniowe)
 • organizacje konsumenckie
 • ośrodki analityczne
 • izby gospodarcze
 • związki zawodowe
 • stowarzyszenia zawodowe i pracodawców

 

Dyrekcja współpracuje także ściśle z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym (EKES).

Od 2014 r. systematycznie wzrasta liczba dorocznych spotkań dotyczących handlu, ponadto bierze w nich udział coraz więcej organizacji i osób. Prócz standardowych, wprowadzone zostały także innowacyjne formuły wydarzeń, m.in:

 • imprezy masowe, mające ułatwiać podejmowanie zasadniczej debaty na temat handlu, takie jak chociażby Dzień Europejskiej Polityki Handlowej. Wypowiedzi uczestników były istotną częścią konsultacji strategii Komisji „Handel z korzyścią dla wszystkich” opublikowanej jesienią 2015 r.;
 • warsztaty organizowane w celu wysłuchania opinii ekspertów i chcących współkształtować politykę – na przykład warsztaty na temat rozporządzenia dotyczącego „warstwowych cen” leków (15 lipca 2015 r.);
 • spotkania z komisarzem UE ds. Handlu lub dyrektorem generalnym DG ds. Handlu w celu wymiany poglądów na temat polityki handlowej;
 • regularne aktualizacje służące przekazywaniu informacji na temat rozwoju polityki lub rund negocjacji, w ramach dialogu DG ds. Handlu ze społeczeństwem obywatelskim;
 • spotkania z zainteresowanymi stronami podczas rund negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP), podczas których przedsiębiorstwa i grupy społeczeństwa obywatelskiego mogą bezpośrednio dyskutować na temat swoich poglądów i obaw z negocjatorami z UE i USA.

 

Komisja Europejska prowadzi politykę otwartych drzwi dla organizacji, które pragną spotkać się w celu przedyskutowania swoich życzeń i obaw. Każda organizacja wnioskująca o spotkanie musi być zarejestrowana w unijnym rejestrze służącym przejrzystości.

 

Strona internetowa poświęcona handlowi unijnemu (http://ec.europa.eu/trade) oferuje szerokie spektrum informacji w różnych językach na temat polityki handlowej UE. Zawiera ona również ponad 500 dokumentów dotyczących trwających i zakończonych negocjacji, w tym:

 • stanowiska
 • propozycje tekstów prawnych (akty prawne przedłożone w negocjacjach handlowych)
 • arkusze informacyjne i najczęściej zadawane pytania
 • komunikaty prasowe i dokumenty informacyjne
 • badania
 • sprawozdania z posiedzeń

 

Publikacja powstała w ramach projektu #EUtrade policy – what it is, why it matters organizowanego przez Komisję Europejską Dyrekcję Generalną ds. Handlu.

Facebook Messenger