Standardy realizacji usług doradczych i szkoleniowych

Cel i zakres standardów zapewnienia jakości usług doradczych i szkoleniowych

 

 

§1

Spółka Business Supporter działa w szeroko pojętym obszarze doradztwa strategicznego, wsparcia informacyjno-merytorycznego oraz szkoleniowego oferując swoje usługi doradcze i szkoleniowe przedsiębiorcom w bieżącej działalności MŚP oraz startupom w rozwoju ich biznesów.

 

Przedsiębiorstwo pomaga startupom przejść przez cały proces budowania firmy w ramach akceleracji.

 

Identyfikuje i wskazuje możliwości zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, a w tym optymalizacji kosztów, dywersyfikacji gałęzi przychodów, a także pozyskania nowych źródeł finansowania – dotacji krajowych oraz unijnych.

 

Organizuje usługi rozwojowe otwarte oraz zamknięte realizowane na zlecenie zamawiającego, w tym organizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

 

Business Supporter w swojej działalności kieruje się następującymi zasadami:

 • dążenie do stałego podnoszenia poziomu obsługi naszych klientów,
 • zapewnienie klientowi kompleksowej i komfortowej obsługi,
 • stosowanie nowoczesnych, zgodnych z aktualnymi standardami metod pracy,
 • stałe doskonalenie i rozwijanie umiejętności pracowników,
 • przejrzystość i klarowność w relacjach z klientami, partnerami biznesowymi oraz

 

Gwarantem osiągnięcia założonych celów jest wdrożenie i ciągłe doskonalenie niniejszych standardów zapewnienia jakości usług szkoleniowo-doradczych.

 

 

 

§2

Celem niniejszych standardów realizacji usług doradczych i szkoleniowych jest zapewnienie najwyższej jakości i ciągłego doskonalenia usług doradczo-szkoleniowych i warsztatu pracy trenerów/doradców.

 

§3

Standardy zapewnienia jakości usług doradczo-szkoleniowych obejmują aspekty mające wpływ na jakość realizacji usługi, a w tym:

 

 • procesu organizacji i realizacji usług doradczych i szkoleniowych,
 • systemu oceny i doboru kadry trenerskiej,
 • oceny efektów kształcenia i realizacji celów usługi,
 • systematycznych szkoleń i doskonalenia umiejętności kadry doradczej,
 • wyciąganie wniosków z ewaluacji w podnoszeniu jakości usług,
 • reagowanie na ewentualne reklamacje i sprawne podejmowanie działań w celu poprawy jakości usług doradczych.

 

Organizacja usług doradczych i szkoleniowych

 

 

§4

Business Supporter posiada wykwalifikowanych doradców z odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami do świadczenia usług doradczych oraz szkoleniowych.

 

Stosowane są następujące formy działania kluczowych doradców:

 • tradycyjna – jeden kluczowy doradca – jeden klient,
 • grupowa – jeden kluczowy doradca – kilku klientów,
 • e-wsparcie – doradztwo z wykorzystaniem narzędzi komunikacji

 

 

Business Supporter zapewnia wewnętrzny nadzór nad realizacją indywidualnej ścieżki wsparcia, udokumentowanie procesu i jego poszczególnych etapów, a także wewnętrzne mechanizmy zapewnienia jakości pracy doradców.

 

§5

Każde realizowane szkolenie oraz usługa doradcza są objęte nadzorem kadry. Za nadzór poszczególnych działań odpowiedzialni:

 

 • opiekun merytoryczny – nadzór nad celami, treścią i rezultatami szkolenia/doradztwa,
 • koordynator organizacyjny     –  zarządzanie informacją, kontakt z klientem i podwykonawcami, organizację doradztwa i wybór kadry trenerskiej/doradczej,
 • trener/doradca – przeprowadzenie

 

§6

Procedura organizacji spotkań doradczych i szkoleniowych:

 

 • Identyfikacja konkretnych potrzeb doradczych lub
 • Wybór odpowiedniej kadry doradców lub trenerów, uwzględniając wymagania i kwalifikacje.
 • Przygotowanie szczegółowej oferty, która precyzuje tematykę, cele i program spotkania doradczego lub szkoleniowego.
 • Sprecyzowanie konkretnych celów i programu spotkania, uwzględniając oczekiwania i potrzeby uczestników.
 • Wybór odpowiedniego miejsca spotkania i przygotowanie go zgodnie z wymogami i standardami.
 • Rozpoczęcie procesu rekrutacji uczestników spotkania, po ustaleniu szczegółów dotyczących programu, kadry i terminu.
 • Realizacja spotkania doradczego lub szkoleniowego zgodnie z ustalonym

 

 • Dokonanie podsumowania spotkania i przeprowadzenie oceny efektywności oraz satysfakcji uczestników.
 • Sporządzenie rozliczenia finansowego związane z organizacją

 

Procedura organizacji spotkań doradczych i szkoleniowych jest podobna do procedury szkoleń otwartych, jednak skupia się na organizacji spotkań z doradcami lub trenerami, które mają na celu dostarczenie indywidualnej lub grupowej pomocy doradczej lub szkoleniowej w konkretnych dziedzinach.

 

Kompetencje osób prowadzących doradztwo i szkolenia

 

§7

Opiekun merytoryczny sprawuje nadzór nad poprawnym przebiegiem i realizacją spotkań doradczych i szkoleniowych. Jest to osoba odpowiedzialna za zapewnienie wiarygodności treści i adekwatnych metod pracy w celu osiągnięcia ustalonych celów, która spełnia następujące warunki:

 

 • ma odpowiednie wykształcenie związane z tematyką szkolenia lub doradztwa,
 • posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej z nadzorowanymi usługami lub posiada udokumentowane przeprowadzenie łącznie co najmniej 300h szkoleń/doradztw/coachingu/mentoringu.

 

§8

Wszyscy członkowie kadry szkoleniowej lub doradczej działający z ramienia Business Supporter posiadają doświadczenie zawodowe lub wykształcenie odpowiednie do tematyki prowadzonych szkoleń lub usług doradczych. Posiadają następujące kompetencje kluczowego doradcy biznesowego:

 

 • rozpoznawanie potrzeb i problemów biznesowych klienta/przedsiębiorstwa społecznego (PS) oraz na ich podstawie opracowanie procesu doradztwa biznesowego i przeprowadzenie oceny tego procesu,

 

 • opracowywanie biznes planów lub studiów wykonalności dla inwestycji przedsiębiorstwa społecznego oraz montażu finansowego, z wykorzystaniem finansowania zwrotnego,
 • skutecznego wsparcie PS w procesie pozyskiwania finansowania zwrotnego,
 • opracowywanie planów naprawczych dla przedsiębiorstwa społecznego,
 • doradzanie w procesie planowania strategicznego, tworzenia planu rozwoju lub koncepcji zwiększenia wolumenu sprzedaży przez PS,
 • wspieranie PS w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem lub interesariuszami
 • pracy z menedżerami PS w oparciu o coaching i

 

Ponadto wykazuje poniższe umiejętności i kompetencje:

 • znajomość przepisów prawnych i regulacji dotyczących działalności biznesowej,
 • umiejętność analizy rynku i konkurencji,
 • doskonałe umiejętności komunikacyjne, zarówno werbalne, jak i pisemne,
 • umiejętność zarządzania projektem i czasem,
 • zdolność do budowania relacji biznesowych i nawiązywania kontaktów,
 • umiejętność pracy w zespole i współpracy z różnymi interesariuszami,
 • znajomość nowoczesnych narzędzi i technologii biznesowych,
 • kreatywność i umiejętność generowania innowacyjnych rozwiązań,
 • umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

 

Infrastruktura, organizacja i obsługa klienta

 

 

§9

Usługi doradcze i szkolenia odbywają się w odpowiednio wyposażonych pomieszczeniach, które spełniają następujące kryteria:

 • posiadają odpowiednią przestrzeń w stosunku do liczby uczestników,
 • zapewniają dostęp do naturalnego i sztucznego oświetlenia,
 • utrzymują komfortową temperaturę powietrza,
 • są wolne od hałasu z zewnątrz, który mógłby zakłócać pracę,
 • są utrzymane w czystości,
 • zapewniają dostęp do sanitariatów,
 • posiadają odpowiednie meble (krzesła, a w razie potrzeby również stoły), które umożliwiają dostosowanie przestrzeni do specyfiki szkolenia.

 

W przypadku spotkań doradczych i szkoleniowych odbywających się online spełniane są następujące kryteria:

 • stabilne połączenie internetowe ze strony organizatora,
 • odpowiednie oprogramowanie/komunikator,
 • odpowiedni sprzęt przystosowany do prowadzenia spotkań online zapewniający dobrą jakość dźwięku i obrazu,
 • dostępność materiałów i dokumentów.

 

§10

Business Supporter posiada procedurę reklamacji, obejmującą sytuacje, w których szkolenie lub usługa doradcza nie spełniają oczekiwań klientów. Poniżej przedstawiono zasady tej procedury:

 1. Reklamacja powinna być złożona w ciągu 2 dni roboczych od wystąpienia incydentu
 2. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Decyzja dotycząca zasadności reklamacji i proponowanej rekompensaty będzie przekazana klientowi na piśmie.

 1. Rekompensata będzie realizowana poprzez:
  • realizację szkolenia lub doradztwa w innym terminie;
 • rabat w zakresie proporcjonalnym do wady;
 • uzupełniające materiały edukacyjne;
 • dodatkowe, indywidualne spotkania z Trenerem;
 • możliwość realizacji usługi w formie

 

§11

W sytuacji, gdy osoba odpowiedzialna za prowadzenie szkolenia lub doradztwa jest nieobecna bądź wystąpienia nieprzewidzianych trudności w realizacji spotkania:

 

 • Business Supporter zapewnia zastępstwo, które umożliwi przeprowadzenie spotkania w wyznaczonym terminie.
 • Business Supporter organizuje zastępstwo, które umożliwia przeprowadzenie spotkania zgodnie z programem zajęć, choć w innym terminie.
 • Business Supporter może odwołać planowane spotkania za pośrednictwem środków elektronicznych, telefonicznych lub w przypadku nagłych sytuacji, poprzez upoważnionego pracownika. Jednocześnie ustalany jest nowy termin odbycia odwołanych zajęć w porozumieniu z beneficjentami.

 

§12

Treść standardów podaje się do wiadomości poprzez publikację na stronie busiensssupporter.pl. Pracownicy i współpracownicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią oraz przestrzegania jej zapisów.